деклариране на липса на дейност

 

  

  

липса на дейност

  

Срок: 30 юни

 

Подаване на декларация за липса на дейност в Търговския регистър

линия

 

Предлагаме изготвяне на комплекта документи, необходими за подаване в Търговския регистър (Агенцията по вписванията) за деклариране на липса на дейност през предходната година.

Подаването на декларация е задължително за фирми, които през изтеклата отчетна година не са осъществявали дейност !!!

 

Съгласно Закона за счетоводството – чл. 38. ал.9 т..2 (в сила от 01.01.2018 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период нямат задължение да публикуват  годишния финансов отчет в Търговския регистър. Това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 30 юни на следващата година.

Задължението за подаване на декларация се отнася до всички предприятия. Единственото изключение е за бюджетните предприятия и едноличните търговци.

За тази декларация не се дължат такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Заявлението може да се подаде лично „на гише“ в Агенцията по вписванията от управителя на дружеството или онлайн с електронен подпис.

В случай, че решите да подадете декларацията лично на гише – ние можем да подготвим всички необходими документи вместо Вас.

Ще изготвим:

  • Заявление Г3 за обявяване на декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч
  • декларацията по чл.13, ал.4
  • декларацията по чл. 38. ал.9 т..2

          От Вас се иска :

  • да подпишете и подпечатате , всички бланки съставени от нас
  • да ги представите в Агенция по вписванията

          Можете да се възползвате и от услугата ни "Изготвяне и подаване на декларация за липса на дейност в НСИ". Тази декларация също е задължителна.

Цена за подготвяне на комплекта документи за деклариране на липса на дейност в търговския регистър

15 лева 

Цена за комбинирана услуга: подготвяне на комплекта документи за деклариране на липса на дейност в търговския регистър + изготвяне и подаване на статистическа декларация за липса на дейност

30 лева