Г Христова Костел

Абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване на фирми и физически лица

Услугата покрива всички елементи от отчетността на фирмите

Предимства на услугата:

 

 • Ще намалите разходите за издръжката на офиса си – електроенергия, вода, телефон, консумативи.
 • Не купувате и не поддържате актуален счетоводен софтуер и информация за промените в нормативната уредба.
 • Ще спестите ценно време от посещения на поделенията на Националната Агенция за Приходите (НАП), НОИ, Агенция по Вписванията (Регистър Булстат), банки и други държавни и общински институции.
 • Ще спестите от разходите за заплати и осигуровки на счетоводния Ви персонал и осигуряване на работно място.

ОБХВАТ

Основни елементи на абонаментното обслужване 

 

По данъчната част
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ЗДДС по електронен път.
 • Изготвяне патентни декларации и изчисляване на дължим патентен данък.
 • Съдействие при изготвяне на декларации за местни данъци и такси : данък върху недвижимите имоти на фирмата, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства.
 • Изготвяне на платежни нареждания за заплащане на местни данъци и такси.
 • Текущо начисляване и изготвяне на хартиен носител на  всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.
 • Текущи консултации относно измененията в данъчното законодателство.
По счетоводната част
 • Съставяне на сметкоплан и определяне на оптималното ниво на аналитичности по счетоводни сметки
 • Изработване на счетоводна политика
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи и регистри.
Във връзка с персонала - заплати и осигуровки
 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски.
 • Изготвяна на платежни документи за разплащания към бюджета.
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ.
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.
 • Консултации във връзка с формата на наемане и освобождаване на персонала.

 

Как се определят абонаментните такси за счетоводно обслужване

счетоводна кантора Костел


         Цената за абонаментното счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване зависи основно от броя документи, броя на осигурените лица, спецификата на дейността Ви и характерните за нея ниво на сложност и особености по отношение на счетоводната и данъчна отчетност.

вниманиеЗа целите на ценообразуванетодокументе приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен ордер, разходен ордер, сметки за изплатени суми, протоколи и други.

Банкова транзакцияе: всяка изтеглена или внесена сума, всяка банкова такса, платежно за осигуровки, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиент, плащане на доставчик сума,

Пример: обработката на 1 фактура и нейното плащане предполага минимум 2 счетоводни документа. Ако фактурата е в чуждестранна валута, счетоводните документи са 3 или повече.

Дейности, за които обичайно част от сделките са в чужда валута са по-сложни за осчетоводяване и затова и таксата за счетоводно обслужване на фирми с такава дейност е по-висока.

Абонаментната такса за обслужване на български фирми със собственици, които са чуждестранни физически или юридически лица се завишава допълнително поради допълнителните ангажименти и повишената сложност на обслужването.

 

Цени счетоводни услуги 2019

                                                           (  за 2024 година цените се индексират с коефициент 1.40 )

линия

вниманиеПри определен среден брой документи за месец 

В таблиците са дадени няколко варианта с различен брой документи.

 

вниманиеЗа 1 осигурено лице За всяко следващо осигурено лице се прибавят 10 лева към месечната такса

вниманиеограничение - отчетност на материалите, стоките и продукцията чрез един от следните два варианта:

 • Вариант 1 Счетоводна отчетност на стоките на база предоставени данни от клиента за покупката, влагането и продажбата на материалите и продукцията по артикули от складов софтуер в табличен вид (Exsel)
 • Вариант 2 При невъзможност за предоставяне на данните по Вариант 1 - складова отчетност на материалите и продукцията с аналитичност до 5 артикула.

 

Ориентировъчен ценоразпис


 

Цени за Фирми с дейност в сферата на услугите -софтуерни услуги, козметични и фризъорски услуги, почистване и др.

 

с до 50 документа месечно

 

НЕрегистрирани по ДДС

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
10 бр. 60 лв.
20 бр. 70 лв.
30 бр. 80 лв.
40 бр. 90 лв.
50 бр. 100 лв.

Регистрирани по ДДС

Само левови сделки и разплащания
Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
10 бр. 90 лв.
20 бр. 100 лв.
30 бр. 110 лв.
40 бр. 120 лв.
50 бр. 130 лв.

С левови и валутни сделки и разплащания

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
10 бр. 100 лв.
20 бр. 110 лв.
30 бр. 120 лв.
40 бр. 130 лв.
50 бр. 140 лв.
с до 100 документа месечно

 

НЕрегистрирани по ДДС

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
60 бр. 105 лв.
70 бр. 110 лв.
80 бр. 120 лв.
90 бр. 130 лв.
100 бр. 140 лв.

Регистрирани по ДДС

Само левови сделки и разплащания
Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
60 бр. 130 лв.
70 бр. 135 лв.
80 бр. 145 лв.
90 бр. 155 лв.
100 бр. 165 лв.

С левови и валутни сделки и разплащания

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
60 бр. 140 лв.
70 бр. 150 лв.
80 бр. 160 лв.
90 бр. 170 лв.
100 бр. 180 лв.
с до 150 документа месечно

 

НЕрегистрирани по ДДС

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
110 бр. 150 лв.
120 бр. 160 лв.
130 бр. 170 лв.
140 бр. 180 лв.
150 бр. 190 лв.

Регистрирани по ДДС

Само левови сделки и разплащания
Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
110 бр. 170 лв.
120 бр. 180 лв.
130 бр. 190 лв.
140 бр. 200 лв.
150 бр. 210 лв.

С левови и валутни сделки и разплащания

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
110 бр. 185 лв.
120 бр. 195 лв.
130 бр. 200 лв.
140 бр. 210 лв.
150 бр. 220 лв.
с до 200 документа месечно

 

НЕрегистрирани по ДДС

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
160 бр. 190 лв.
170 бр. 200 лв.
180 бр. 210 лв.
190 бр. 220 лв.
200 бр. 230 лв.

Регистрирани по ДДС

Само левови сделки и разплащания
Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
160 бр. 205 лв.
170 бр. 215 лв.
180 бр. 225 лв.
190 бр. 235 лв.
200 бр. 245 лв.

С левови и валутни сделки и разплащания

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
160 бр. 225 лв.
170 бр. 235 лв.
180 бр. 250 лв.
190 бр. 260 лв.
200 бр. 270 лв.
с над 200 документа месечно

Месечна такса: по договаряне

Цени за Фирми с дейност в сферата на търговията - електронни магазини, магазини, складове и др.

о

с до 50 документа месечно

 

НЕрегистрирани по ДДС

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
10 бр. 65 лв.
20 бр. 80 лв.
30 бр. 95 лв.
40 бр. 110 лв.
50 бр. 130 лв.

Регистрирани по ДДС

Само левови сделки и разплащания
Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
10 бр. 95 лв.
20 бр. 110 лв.
30 бр. 125 лв.
40 бр. 140 лв.
50 бр. 160 лв.

С левови и валутни сделки и разплащания

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
10 бр. 105 лв.
20 бр. 120 лв.
30 бр. 140 лв.
40 бр. 155 лв.
50 бр. 175 лв.
с до 100 документа месечно

 

НЕрегистрирани по ДДС

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
60 бр. 140 лв.
70 бр. 145 лв.
80 бр. 160 лв.
90 бр. 175 лв.
100 бр. 190 лв.

Регистрирани по ДДС

Само левови сделки и разплащания
Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
60 бр. 165 лв.
70 бр. 170 лв.
80 бр. 185 лв.
90 бр. 200 лв.
100 бр. 215 лв.

С левови и валутни сделки и разплащания

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
60 бр. 180 лв.
70 бр. 185 лв.
80 бр. 205 лв.
90 бр. 220 лв.
100 бр. 235 лв.
с до 150 документа месечно

 

НЕрегистрирани по ДДС

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
110 бр. 205 лв.
120 бр. 220 лв.
130 бр. 230 лв.
140 бр. 245 лв.
150 бр. 260 лв.

Регистрирани по ДДС

Само левови сделки и разплащания
Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
110 бр. 225 лв.
120 бр. 240 лв.
130 бр. 250 лв.
140 бр. 265 лв.
150 бр. 280 лв.

С левови и валутни сделки и разплащания

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
110 бр. 250 лв.
120 бр. 265 лв.
130 бр. 275 лв.
140 бр. 290 лв.
150 бр. 310 лв.
с до 200 документа месечно

 

НЕрегистрирани по ДДС

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
160 бр. 275 лв.
170 бр. 290 лв.
180 бр. 305 лв.
190 бр. 320 лв.
200 бр. 335 лв.

Регистрирани по ДДС

Само левови сделки и разплащания
Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
160 бр. 290 лв.
170 бр. 305 лв.
180 бр. 320 лв.
190 бр. 335 лв.
200 бр. 350 лв.

С левови и валутни сделки и разплащания

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
160 бр. 320 лв.
170 бр. 335 лв.
180 бр. 350 лв.
190 бр. 370 лв.
200 бр. 385 лв.
с над 200 документа месечно

Месечна такса: по договаряне

         

 Цени за Фирми  с дейност в сферата на производството и търговията - освен производствени фирми, тази категория включва и ресторанти и заведения за храненестроителни дейности, дейност в сферата на ремонтните услуги с влагане на резервни части, и др.

с до 50 документа месечно

 

НЕрегистрирани по ДДС

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
10 бр. 70 лв.
20 бр. 90 лв.
30 бр. 105 лв.
40 бр. 120 лв.
50 бр. 145 лв.

Регистрирани по ДДС

Само левови сделки и разплащания
Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
10 бр. 100 лв.
20 бр. 120 лв.
30 бр. 135 лв.
40 бр. 150 лв.
50 бр. 175 лв.

С левови и валутни сделки и разплащания

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
10 бр. 110 лв.
20 бр. 130 лв.
30 бр. 150 лв.
40 бр. 165 лв.
50 бр. 195 лв.
с до 100 документа месечно

 

НЕрегистрирани по ДДС

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
60 бр. 155 лв.
70 бр. 160 лв.
80 бр. 175 лв.
90 бр. 195 лв.
100 бр. 210 лв.

Регистрирани по ДДС

Само левови сделки и разплащания
Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
60 бр. 180 лв.
70 бр. 185 лв.
80 бр. 200 лв.
90 бр. 220 лв.
100 бр. 235 лв.

С левови и валутни сделки и разплащания

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
60 бр. 200 лв.
70 бр. 205 лв.
80 бр. 220 лв.
90 бр. 240 лв.
100 бр. 260 лв.
с до 150 документа месечно

 

НЕрегистрирани по ДДС

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
110 бр. 225 лв.
120 бр. 240 лв.
130 бр. 255 лв.
140 бр. 270 лв.
150 бр. 285 лв.

Регистрирани по ДДС

Само левови сделки и разплащания
Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
110 бр. 245 лв.
120 бр. 260 лв.
130 бр. 275 лв.
140 бр. 290 лв.
150 бр. 305 лв.

С левови и валутни сделки и разплащания

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
110 бр. 270 лв.
120 бр. 285 лв.
130 бр. 305 лв.
140 бр. 320 лв.
150 бр. 335 лв.
с до 200 документа месечно

 

НЕрегистрирани по ДДС

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
160 бр. 305 лв.
170 бр. 320 лв.
180 бр. 335 лв.
190 бр. 350 лв.
200 бр. 370 лв.

Регистрирани по ДДС

Само левови сделки и разплащания
Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
160 бр. 320 лв.
170 бр. 335 лв.
180 бр. 350 лв.
190 бр. 365 лв.
200 бр. 385 лв.

С левови и валутни сделки и разплащания

Документи Месечна
средно такса
на месец  
   
160 бр. 350 лв.
170 бр. 370 лв.
180 бр. 385 лв.
190 бр. 400 лв.
200 бр. 425 лв.
с над 200 документа месечно

Месечна такса: по договаряне

 

Допълнителни услуги

линия

Безплатни и промоционални

Тези услуги са комплимент от кантората за нови фирми и за лоялни клиенти.

За фирми, възползвали се от услугата ни „регистрация на фирми“ -платения при регистрацията хонорар за изготвяне на документите по регистрацията се приспада от таксата за годишно приключване за първата година, през която фирмата има поне 9 месеца с дейност.

Отстъпка в размер на  50% от таксата за абонаментно обслужване през първите два месеца след регистрацията за новосъздадени фирми.

Безплатни трудови и осигурителни консултации – до 1/4 часа месечно.

Безплатни данъчни консултации – до 1/4 часа месечно.

Безплатна регистрация по ДДС за новорегистрирани фирми / по ел. път/ без ходене до офис на нап за получаване на регистрационното удостоверение.

Отстъпка в размер на 50% от таксата за регистрация по ДДС.

Предоставяне на справки за  задължения или вземания  по разчети с клиенти,  доставчици и др.  – при поискване до 2 пъти годишно.

С допълнително заплащане

Тези услуги не са елемент от абонамента, защото не са ежемесечни , защото не могат да се предвидят,  защото са специфични или не се ползват  обичайно. 

Уважаеми клиенти, когато преценим, че можем да си го позволим, предоставяме описаните по-долу услуги като комплимент, т.е. безплатно.  Това зависи от натовареността ни през периода, през който е поискана допълнителната услуга, както и от обема на работата и времето, което е необходимо за нейното осъществяване.

Годишно приключване / в рамките на законния краен срок / – една месечна абонаментна такса и такса и 1/2 при изискване за изготвяне в съкратени срокове.

Междинни отчети (междинен  финансов резултат) / в срок от 3 до 4 седмици / – 35 % от месечната абонаментна такса и 60 % такса при изготвяне в съкратени срокове. Минимална такса 50 лева.

Обслужване на одиторски проверки  – една месечна абонаментна такса на седмица.

Данъчни ревизии – по договаряне, но не по-малко от 1 месечна абонаментна такса за всяка ревизирана календарна година.

За фирми с над 5 осигурени по ТД – по 30 лева на освободено лице в месеца на прекратяване на трудовия договор. Тази такса има за цел да регулира абонаментната такса при по-сериозно текучество на персонала.

 

 

Проверки от Инспекция по труда или НОИ – по договаряне, но не по-малко от 100 лв.

Обработка на стари периоди-35% от договорената месечна абонаментна такса.

Взимане и носене на документи от офис на клиента или от до държавна институция – 30 лв.

Проверки за възстановяване на ДДС, осигуровки или други данъци – 35% от  месечна абонаментна такса.

Подаване на декларация по ИНТРАСТАТ , изготвена от клиента – 30 лв.

Изготвяне на декларации и служебни бележки за кандидатстване за заеми , лизингови договори и др. подобни – 10 лв.

Издаване на фактури от името на клиента  (за услуги или за до 2 вида стоки) – 5 лв. на фактура.

Онлайн банкиране от името на клиента за данъци, осигуровки и заплати на персона  – по 2 лв. на платежно.

Изследване на остатъци по разчети с клиенти,   доставчици и др. за липсващи фактури или плащания – според обема  , но не по-малко от 30 лева на справка към период.

 

Препоръка

линия

Най-добре е да се свържете с нас и да ни запознаете с това от каква услуга се нуждаете. Представете ни Вашата дейност и очаквания и ние ще се постараем да Ви помогнем.

Ще Ви запознаем с услугите, с които ние можем да Ви бъдем полезни. Ще Ви ориентираме за цените и евентуалните отстъпки, които бихме могли да Ви предоставим към конкретния момент.

В сайта има публикувана достатъчно контактна информация – телефон, имейл и адрес. Ще ни е приятно да ви посрещнем и в офиса на кантората !