Видео инструкция за подаване на предварително попълнената годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

0:10 - Как да се възползвам от предварително попълнената годишна данъчна декларация

3:27 - Попълване на лични данни;

4:45 - Преглед на приложенията, за които НАП има предварително попълнени данни;

5:49 - Приложение 1 за доходи от трудови правоотношения;

8:19 - Приложение 3 за доходи от друга стопанска дейност;

10:08 - Приложение 4 за доходи от наем;

12:00 - Приложение 10 за ползване на данъчни облекчения;

 

ВНИМАНИЕ !!!

В Приложение № 1 - когато работодателят по основното трудово правоотношение е включил и доходите от друг работодател при годишното определяне на данъка, ще са налице и данните, посочени и от другия/те работодател/и. Предвид това за да бъдат заредени коректно данните в приложението, когато в помощната таблица има повече от един ред с данни от един и същ работодател за един и същ код, физическото лице следва да направи избор и да потвърди само единия от редовете.

В Приложение № 5 - наличната в НАП информация от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходите относно изплатени доходи при продажба на права или имущество може да включва и необлагаеми доходи. В този случай  физическите лица следва ди  ги премахнат от приложението.