Увеличава се срока за подаване на Декларация 6 за лицата, за които се прилага удълженият срок за подаване на годишната данъчна декларация

Декларация 6

В преходните и заключителните разпоредби (ПЗР)  на  Наредба за допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е създаден § 6а, съгласно който самоосигуряващите се лица, за които се прилага удълженият срок за подаване на годишната данъчна декларация по § 27, ал. 2 от ПЗР  на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 гподават и декларация образец № 6 в същия срок.

Допълнението е обнародвано в ДВ, бр. 30 от 31.03. 2020 г. и е в сила от 31.03.2020 г.