Особености при попълване на справката за изплатени доходи по трудови правоотношения съгласно по чл. 73 ал 6 от ЗДДФЛ

персонал

За пръв път през 2020 година работодателите  ще предоставят в НАП (съгласно чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ ) справка за:

  • изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения 
  • удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски

Информацията предоставяна чрез справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ е идентична на информацията от служебните бележки, като освен информация за облагаемия доход и удържани през годината данък и задължителни осигурителни вноски, съдържа и информация за ползваните от физическите лица данъчни облекчения чрез работодателя, както през течение на годината, така и при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения.

Предоставянето на информация за изплатени доходи по трудови  ще даде възможност за автоматично предварително попълневане на годишните данъчни декларации за доходите на физическите лица, както и достъп на физическите лица до предоставената за тях информация, включително и в случаите в които не са задължени да подават годишна данъчна декларация.

Освен това ще се преустанови възможността за неправомерно ползване на данъчни облекчения при повече от един работодател.

Информацията ще се предоставя от всяко предприятие, което през 2019 г. е било работодател (основен или допълнителен) на лица по трудови правоотношения, включително когато тези правоотношения са прекратени. Информация ще се предоставя за всички доходи по трудови правоотношения дефинирани в § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, без оглед на продължителността на тези правоотношения (няколко дни, няколко  месеца и  т.н.).

В справката ще се включва и информация, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.

Когато работодател по основно трудово правоотношение при изчисляването на годишния размер на дължимия данък за доходите от трудови правоотношения, е включил и доходи от друг работодател, в подаваната от него справка тази информация следва да бъде включена.

Трябва да се има предвид, че основно трудово правоотношение е трудовото правоотношение по § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, което е възникнало първо по време, като при определянето му не се вземат предвид трудовите правоотношения със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери. (26, буква „и“):

Ред за подаване на данни в електронен вид със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

1.    Справката се подава само по електронен път.

2.    Справката се подава само от 9 и 10-значни ЕИК. Не се допуска подаването на данни от 13-значни ЕИК.

3.    Справката се подава в срок до 28 февруари на годината, следваща годината на изплащането на доходите по трудови правоотношения.

4.    При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, задължените лица имат право да правят промени в тези данни по електронен път, в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.

5.    Основните (ключови) полета при подаването на данните, на база на които се откриват данните за корекция и заличаване, са: ЕИК на работодателя, подател на данните (ЕИК от Част I на справката), идентификатор на физическо лице, тип на идентификатор, работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година.

6.    При корекция/заличаване на данни трябва да има пълно съвпадение между данните, които следва да бъдат коригирани/заличени и коригиращите/заличаващите данни на следните полета от справката: ЕИК на работодателя, подател на данните, Тип идентификатор, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. номер от регистъра на НАП, работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година.

7.    Основни данни, подавани от един и същ ЕИК на работодател с всяка следваща справка, за различни физически лица, се добавят (натрупват) към вече подадените с предходната/предходните справки.

8.    Не се допуска подаването в един файл на основни, коригиращи и/или заличаващи данни за едно и също физическо лице, подадени от един работодател.

9.    Не се допуска подаването в един файл на основни и коригиращи данни за едно и също  физическо лице, подадени от един работодател.

10.  Не се допуска подаването в един файл на основни и заличаващи данни за едно и също  физическо лице, подадени от един работодател.

11.  Не се допуска подаването в един файл на коригиращи и заличаващи данни за едно и също физическо лице, подадени от един работодател.

12.  Коригиращи данни за едно лице се подават само след подадени и приети основни данни за същото лице и работодател – подател на данните.

13.  След подадени и приети коригиращи данни за едно физическо лице и работодател, подател на данните, се подават само нови коригиращи или заличаващи данни.

14.  Когато са подадени данни от един работодател за едно лице, независимо от попълнените данни в Част II за лицето, корекцията/заличаването се прави за цялата Част II.

15.  Данните за изплатен код доход и работодател, изплатил дохода, се посочват на един ред за конкретното физическо лице в Част II. Например, ако са изплатени суми от един и същи работодател по трудови правоотношения с един и същи код, то те се посочват на един ред. Изключение са случаите, описани в т. 16.

16.  В случаите на преобразуване, справката се подава от правоприемника, като за изплатените доходи от преобразуващото се дружество се попълва колона 23 в Част ІІ за съответния код на доход. В случаите, в които и правоприемникът е изплатил такъв доход, в Част II за физическото лице, данните се декларират на два реда с един и същи код доход и попълнена колона 23 на единия ред. При подаване на коригиращи/заличаващи данни в тези случаи, корекцията/заличаването на данните се прави по ключовите полета, описани в т. II, 6, т.е. за цялата Част II.

Специфика при попълването на полетата на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

№ на поле от справката Наименование на атрибут  Стойности / Задължителна контрола при  последваща обработка и прием на данните
1 2 9
  Заглавен (annotation)  
  Отбележете, ако справката се подава при заличаване/прекратяване на предприятие в срока по чл. 162 от ЗКПО  1 - справката се подава при заличаване/прекратяване ;
  Година, за която се подава справката  
Част І Идентификационни данни за платеца на дохода  
1 ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП Задължителна валидация на идентификатора.
2 Наименование  
3.1. Телефон  
3.2. e-mail  
4.1. Собствено име, презиме и фамилно име на представляващия  
4.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП  
Част ІІ Данни за изплатен през годината доход по трудови правоотношения и за удържан данък и задължителни осигурителни вноски
1 Код корекция Задължително попълнена стойност 0,1 или 8. 0-основни данни, 1-коригиращи данни, 8-заличаващи данни. 
2 Собствено име Задължителна проверка за съответствие  в Регистъра на задължени лица
3 Презиме Задължителна проверка за съответствие  в Регистъра на задължени лица
4 Фамилно име Задължителна проверка за съответствие  в Регистъра на задължени лица
5 Тип Идентификатор 0-ЕГН, 1-ЛНЧ/ЛН/Сл. № от регистъра на НАП
6 ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП  Задължителна валидация на идентификатора.
7 Работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година 1- Работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година, 0- НЕ Е Работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година
8 Данни за дохода по трудови правоотношения  
1 Код на дохода  номенклатура на кодовете доход
2.1 Данни за работодателя изплатил дохода: ЕИК/Сл. № от регистъра на НАП Задължителна валидация на идентификатора.
2.2 Данни за работодателя  изплатил дохода: НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ  
3 Облагаем доход Положителна стойност или нула.
4 Задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото лице: Удържани по реда на КСО и ЗЗО/ Авансово внесени чрез дружеството на самоосигуряващо се лице  
5 Задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото лице: Внесени в чужбина  
7 Авансов данък по чл. 42 от ЗДДФЛ Положителна стойност или нула.
8 Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ  
9 Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване по чл. 19, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ  
10 Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот” по чл. 19, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ  
23 ЕИК на преобразуващото се предприятие Задължителна валидация на идентификатора. Идентификаторът не може да бъде равен на идентификатора, посочен в поле ЕИК (подател на справката).
8.1. Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 1 от ЗДДФЛ (сборът от сумите в колона 3 – сборът от сумите в колона 4 и/или колона 5 за доходите с код 101) Попълва се само от работодател по основно трудово правоотношение.    Задължително за попълване ако поле "Работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година" е =1  и са описани доходи с код 101. 
8.2. Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 3 от ЗДДФЛ (сборът от сумите в колона 3 – сборът от сумите в колона 4 и/или колона 5 х 10% за доходите с код 103) Попълва се само от работодател по основно трудово правоотношение Задължително за попълване ако поле "Работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година" е =1  и са описани доходи с код 103. 
8.3. Годишна данъчна основа по чл. 49 от ЗДДФЛ (Попълва се само от работодател по основно трудово правоотношение, с изключение на колона 22) Попълва се само от работодател по основно трудово правоотношение, с изключение на колона 22
ред 8.3. колона 6 Годишна данъчна основа, (сумата на ред 8.1 + сумата на ред 8.2) Задължително за попълване ако поле "Работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година" е =1  
ред 8.3. колона 8 Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ Ако е попълнен -  сумата не може да превишава 7920 лв.
ред 8.3. колона 9 Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване по чл. 19, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ  Ако е попълнен – сумата не може да превишава 10 на сто от сумата по ред 8.3, колона 6
ред 8.3. колона 10 Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот” по чл. 19, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ  Ако е попълнен – сумата не може да превишава 10 на сто от сумата по ред 8.3, колона 6
ред 8.3. колона 11 Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране по чл. 20 от ЗДДФЛ  
ред 8.3. колона 12 Данъчно облекчение за дарения по чл. 22 от ЗДДФЛ,  в т.ч. за:  дарения в полза на лица с код 01 Ако е попълнен – сумата не може да превишава 5 на сто от сумата по ред 8.3, колона 6
ред 8.3. колона 13 Данъчно облекчение за дарения по чл. 22 от ЗДДФЛ,  в т.ч. за:  дарения в полза на лица с код 02 Ако е попълнен – сумата не може да превишава 15 на сто от сумата по ред 8.3, колона 6
ред 8.3. колона 14 Данъчно облекчение за дарения по чл. 22 от ЗДДФЛ,  в т.ч. за:  дарения в полза на лица с код 03 Ако е попълнен – сумата не може да превишава 50 на сто от сумата по ред 8.3, колона 6
ред 8.3. колона 15 Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ Ако е попълнен – сумата не може да превишава 600 лв.
ред 8.3. колона 16 Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ  
ред 8.3. колона 17 Годишна данъчна основа по чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ след намаленията Задължително за попълване ако поле "Работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година" е =1 
ред 8.3. колона 18 Дължим годишен данък, определен по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ Задължително за попълване ако поле "Работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година" е =1 
ред 8.3. колона 19 Разлика между колона 18 и сбора от сумите в колона 7 за доходите с код 101 и 103 Задължително за попълване ако поле "Работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година" е =1. Допуска и отрицателна стойност. Ако стойността е положителна се попълва поле "Сума по колона 19, удържана от лицето до 31 януари на следващата година". Ако стойността е отрицателна се попълва поле "Сума по колона 19, възстановена на лицето до 31 януари на следващата година".
ред 8.3. колона 20 Сума по колона 19, удържана от лицето до 31 януари на следващата година Сумата не може да е по-голяма от стойността в полето за   "Разлика между колона 18 и сбора от сумите в колона 7 за доходите с код 101 и 103" .
ред 8.3. колона 21 Сума по колона 19, възстановена на лицето до 31 януари на следващата година  Сумата не може да е по-голяма от стойността в полето за    "Разлика между колона 18 и сбора от сумите в колона 7 за доходите с код 101 и 103 с положителен знак. 
ред 8.3. колона 22 Общ размер на удържания данък за доходите по трудови правоотношения  Положителна стойност или нула.