Особености при попълване на справката за изплатени доходи по извънтрудови правоотношения съгласно по чл. 73 ал 1 от ЗДДФЛ

формуляр

Съгласно чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ работодателите изготвят справка за изплатените през годината доходи по извънтрудови правоотношения на физически лица. Това са основно доходи по граждански договори, доходи от наеми, дивиденти и др.

В справката вече ще се съдържа информация и за удържаните задължителни осигурителни вноски през годината (това се отнася основно за доходите от хонорари).

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

           1.1. Справките се подават само по електронен път в срок до 28 февруари;

1.2. Справките се подават само от 9 и 10 цифрен ЕИК по БУЛСТАТ. Не се допуска подаването на данни от 13 цифрен БУЛСТАТ. 9 цифрените БУЛСТАТ-и, които имат клонове/поделения следва да обединят и подадат всички данни;

1.3. Основни данни, подавани от един и същ ЕИК на платец на дохода с всяка следваща справка, се добавят (натрупват) към вече подадените с предходната/предходните справки от същия платец на дохода.

1.4. Файл с данни не се приема ако не отговаря на файловия формат, не съдържа задължителните за попълване полета или съдържа некоректно попълнени полета; В тези случаи не се приемат (отхвърлят се) всички подадени данни в съответния файл.

II. ОГРАНИЧЕНИЯ  

2.1. Не се допуска наличие на повече от един запис с основни данни, подадени от един и същи ЕИК на платец на дохода, за едно и също физическо лице и един и същи код на доход.

2.2.   Не се допуска подаването в един файл на основни и коригиращи данни за едно и също  физическо лице и един и същ код на дохода, подадени от един платец.

2.3.  Не се допуска подаването в един файл на основни и заличаващи данни за едно и също физическо лице и един и същ код на дохода, подадени от един платец.

2.4.  Не се допуска подаването в един файл на коригиращи и заличаващи данни за едно и също физическо лице и един и същ код на дохода, подадени от един платец.

2.5.   Коригиращи данни за едно лице и код на доход се подават само след подадени и приети основни данни за същото лице, код на доход и платец на дохода.

2.6   След подадени и приети коригиращи данни за едно физическо лице и код на доход, и платец на дохода се подават само нови коригиращи или заличаващи данни.

III. КОРЕКЦИИ  И ЗАЛИЧАВАНЕ

           3.1.  При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, задължените лица имат право да правят промени в тези данни по електронен път в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.

          3.2.  При корекция/заличаване на данни трябва да има пълно съвпадение между данните, които следва да бъдат коригирани/заличени и коригиращите/заличаващите данни на следните полета от справката:

•          При тип на идентификатор = 0, 1, 2 - ЕИК на платец на дохода, ЧФЛ, Тип идентификатор, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. номер от регистъра на НАП/Булстат на физическо лице, Код на доход, ЕИК на преобразуващото се предприятие в колона 15 (когато е попълнена).

или

•          При тип на идентификатор = 3 - ЕИК на платец на дохода, ЧФЛ, Тип идентификатор, Дата на раждане, Собствено име, Презиме (където е приложимо), Фамилно име, Код на доход, ЕИК на преобразуващото се предприятие в колона 15 (когато е попълнена).

•          При кодове на доход 8141, 820 и 821 - ЕИК на платец на дохода, Код на доход.

3.3. Корекция на данни по справки, подадени преди 01.01.2020 г., се прави по стария ред и формат, т.е. подава се цялата справка, съдържаща данните за всички изплатени доходи на физически лица.

VI. ИЗКЛЮЧЕНИЯ  

Изключение от правилата, описани по-горе, са случаите на преобразуване, когато и правоприемникът и преобразуващото се дружество са изплатили доходи на физическо лице с един и същи код. В тези случаи справката се подава от правоприемника, а данните за изплатените доходи от преобразуващото се дружество се посочват на отделен ред, като в тези случаи се посочва и ЕИК на преобразуващото се предприятие в колона 15.

 При подаване на коригиращи/заличаващи данни в тези случаи, се попълва задължително и колона 15, за корекция/заличаване на данните за изплатените доходи от преобразуващото се дружество.

V. ДРУГИ ОСОБЕННОСТИ при попълване на полетата от Част ІІ Данни за изплатените доходи

5.1. В поле  "Код корекция" задължително попълнена стойност 0,1 или 8: като е 0-основни данни, 1-коригиращи данни, а 8-заличаващи данни.

5.2. В поле  " ЧФЛ " задължително попълнена стойност 0 или 1 за кодове, различни от 8141,820 и 821. Ако кода е 1, то задължително да е полълненo поле "Код на държава". Ако кода е 0, то задължително да НЕ е полълненo поле " Код на държава".

5.3. В поле  " Тип И**" задължително попълнена стойност 0,1,2 или 3 за кодове, различни от 8141,820 и 821. Ако кода е 0,1 или 2, то задължително да е попълнено поле " ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП", и задължително да НЕ е попълнено поле "Дата на раждане". Ако кода е 3, то задължително да е попълнено поле "Дата на раждане" и задължително да НЕ е попълнено поле " ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП".

5.4. В поле  " ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП" задължително да е попълнено ако  поле " Тип И**" е с код  0,1 или 2. Задължителна валидация на идентификатора.

5.5. В поле  " Дата на раждане " задължително да е попълнено ако  поле " Тип И**"  е с код 3.

5.6. В поле  " Собствено име " задължително за попълване за кодове, различни от 8141,820 и 821. Задължителна проверка за съответствие с поле "ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП"  в Регистъра на задължени лица, ако " Тип И**"  е с код 0,1или  2.

5.7. В поле  " Презиме " Задължителна проверка за съответствие с поле ident в Регистъра на задължени лица, ако " Тип И**"  е с код 0,1 или 2.

5.8. В поле  " Фамилно име " Задължително за попълване за кодове, различни от 8141,820 и 821.Задължителна проверка за съответствие с поле ident в Регистъра на задължени лица, ако " Тип И**"  е с код 0,1 или 2.

5.9. В поле  " Код на държава " се попълва ако стойността в поле " ЧФЛ " е 1; Стойността трябва да е различна от BG. Извърва се проверка на кода с номенклатурата;

5.10. В поле  " Код на дохода" Извърва се задължителна проверка на кода с номенклатурата за вида на дохода.;

5.11. В поле  " Брутен размер на дохода " се допускат само положителни стойности.

5.12. В поле  " Удържани ЗОВ " няма особености.

5.13. В поле  " Удържан данък по ЗДДФЛ " няма особености.

5.14. В поле  " Брой лица " Задължително за попълване САМО при код 8141. За останалите кодове – задължително да НЕ е попълнено

5.15. В поле  " ЕИК на преобразуващото се предприятие " Задължителна валидация на идентификатора.