Търговски регистър

Краен срок: 30 септември

 

Търговски регистър

 

Обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър

линия

Предлагаме обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговски регион - както за текущата година, така и за предходни години.

 

Ако решите да се възползвате от нашето предложение ние :
 • ще подготвим заявлението за обявяване на ГФО
 • ще подготвим декларацията по чл.13, ал.4
 • ще подготвим  пълномощното за обявяване на ГФО
 • ние ще изготвим „Протокол за приемане на ГФО”,в случай, че нямате съставен такъв
 • ще подадем компректа документи за публикуване в Търговския регистър

      От Вас се иска :

 • да ни предоставите заверен от управителния орган ГФО за съответната година,
 • да подпишете и подпечатате протоколите за разпределение на печалбата, за приемане на ГФО и декларацията по  чл. 13, ал.4
 • да заверите нотариално изготвеното от нас заявление и пълномощното за представянето на ГФО
 • да ни заплатите държавната такса и таксата за услугата по обявяването на ГФО

 

Предлагаме съставяне и заверка на нулеви финансови отчети – както за текущата година, така и за предходни години.

 

Ако фирмата Ви е била без дейност през отчетната година, но сте пропуснали да подадете декларация за липса на дейност в Търговския регистър в установения срок 31 март  – ние можем да съставим нулев годишен финансов отчет на фирмата ви.

Така ще е възможно отчета да бъде публикуван в Търговския регистър и да Ви бъде спестена санкцията за неподадената декларация за липса на дейност.

      От Вас се иска :

 • да ни възложите съставянето на ГФО за съответната година
 • да подпишете и подпечатате , всички бланки на съставения от нас ГФО

отметка

Така изготвения годишен финансов отчет ще можете да обявите сами в Търговския регистър или да се възползвате от услугата ни "Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър".

Публикацията на отчетите е задължителна за фирми,  които през изтеклата отчетна година са осъществявали дейност !!!

 

Предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:

1. всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 септември на следващата година;

2. (изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза – чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 септември на следващата година;

3. останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 септември на следващата година.

Закон за счетоводството – Чл. 38. (1)

Непубликуването на отчети или неспазването на срока води до ГЛОБИ !!!

 

(1) Който е задължен и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.
„Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

Закон за счетоводството – Чл. 74 и § 1.т.16 от Допълнителните разпоредби