Какви данни се подават с декларации-образец № 1, когато осигурените работят на повече от едно място и по първото си правоотношение са осигурени върху максималния осигурителен доход.

осигуровки

Всеки осигурител е длъжен да подава данни за осигурените при него лица дори и в случаите, в които те са осигурени и на друго място и осигурителните им вноски са внесени или дължими върху максималния месечен осигурителен доход, определен в Закона за бюджета на ДОО за съответната година.

За периодите след 31.12.2013 г. това правило не се прилага за лицата, които са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от КСО за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец. В тези случаи възложителят на работата не подава данни за лицата. В сила от 01.01.2016 г. самоосигуряващите се лица, упражняващи трудова дейност и избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, в случай, че са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от КСО за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход също не подават данни с декларация образец № 1.

За лицата, които по основния трудов договор са осигурени върху максималния месечен осигурителен доход при пълна заетост на работното време, а по допърнителен трудов договор са наети за 3 и повече от 3 часа дневно, данните се подават с попълнен код 21 в т. 12 „Вид осигурен“ (в сила до 31.12.2015 г.). Поради отмяната на чл. 9, ал. 8 от КСО, в сила от 01.01.2016 г. данните по допълнителния трудов договор, независимо от договореното работно време, се подават с код за вид осигурен “04”. Тъй като лицата по основния договор са осигурени върху максималния месечен осигурителен доход, отработените дни през месеца по допълнителния договор се попълват в т. 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“;

До 31.12.2015 г. самоосигуряващите се лица, заявили в компетентната териториална дирекция на НАП желанието си да се осигуряват само за фонд „Пенсии“, които получават и доходи за работа по трудово правоотношение при пълна заетост и върху тези доходи са осигурени върху максималния размер на месечния осигурителен доход, можеха да подават еднократно декларация обр. № 1 за всяка календарна година, като в точка 12 „Вид осигурен“ попълваха код 23. Дните в осигуряване се попълват в т. 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“. Данните се подават с оглед зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране 4 години за 5. В сила от 01.01.2016 г. разпоредбата на чл. 9, ал. 8 от КСО е отменена и отпада възможността за зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране 4 години за 5, на това основание. В тази връзка от 01.01.2016 г. е отменен и код “23”.

Самоосигуряващите се лица, които са заявили осигуряване за фонд „Пенсии“ и за фонд “Общо заболяване и майчинство” и са осигурени по трудово правоотношение върху максималния месечен осигурителен доход, подават месечни данни в качеството си на самоосигуряващи се лица с попълнен код 12 в т. 12 „Вид осигурен“. Дните в осигуряване през месеца се попълват в т.16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“.

За лицата, които работят при повече от един възложител по договор за управление и контрол, всеки от възложителите подава данни за осигуряването с попълнен код 10 в т. 12 „Вид осигурен“. В случай че лицето е декларирало, че вече е достигнало максималния месечен осигурителен доход, възложителят по договора не внася осигурителни вноски, но подава данни с декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“. Отработените дни без осигурителни вноски се отразяват в т. 16.4 на декларацията.