Фирмите няма да подават всяка година в Търговския регистър декларация за липса на дейност 

липса на дейност

Декларациите, които фирмите, които не са осъществявали дейност, бяха задължени да подават в Търговския регистър, вече няма да се изискват от тях всяка година, а еднократно.

С измененията на Закона за счетоводството от края на 2019-та година се облекчи режима за деклариране на липса на дейност , за онези данъчно задължени лица, които преди промените бяха длъжни да декларират липсата на дейност ежегодно.

Същевременно се внесе изричен текст , че едноличните търговци по ал. 9, т. 1 не подават такава декларация.

 

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

Чл. 38, ал.9, т.2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)Всички останали предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите; декларацията се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:
а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
б) от лицата по ал. 1, т. 3 - чрез икономическо издание или чрез интернет.

Чл. 38, ал.10 (Нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Едноличните търговци по ал. 9, т. 1 не подават декларация, че не са осъществявали дейност през отчетния период.

 

В ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г. (Неофициален раздел) е обнародвана Заповед № ЗМФ-1263/30.12.2019 г. на министъра на финансите, с която се одобрява образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството.

Заповедта и образецът на декларацията са публикувани и на Интернет страницата на министерство на финансите.

 

                                                               Приложение към Заповед № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. на  министъра на финансите        

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

Долуподписаният (ата) ........................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

(ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин)……………………………………………………….,

представляващ …………………………....................................................................…………………………

(наименование на предприятието)

с ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………..............................................................……………,

седалище и адрес на управление:…………………………………………......…………………………………………………,

(област, община, гр./с., ж.к., ул. №, бл., вх., ет., ап.)

на основание чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваното от мен предприятие не е осъществявало дейност по смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството през отчетния период –

.................. г.

            Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по

чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………….                                                                                          ДЕКЛАРАТОР: