Прилагат ли се ограниченията по ЗОПБ за плащания в брой до 10 хил. лева при изпращане на възнаграждения по договор за управление и контрол (ДУК) ?

зопб

Българското законодателство приравнява договорите за управление и контрол (ДУК) към трудови договори, но само за данъчни цели.

 

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ)

чл. 26. "Трудови правоотношения" са:
..............
з) (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия, извън случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9; - 9. доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия;

 

В (ЗОПБ) Закона за ограничаване на плащанията в брой обаче, се прави изключение само за изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда. (КТ) 

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ /ЗОПБ/

Чл. 2. Законът не се прилага при:
................
6. изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда;

 

Кодекса на труда не обхваща възнагражденията по договор за управление и контрол. Те се сключват съобразно разпоредбите на Търговския закон (ТЗ). В този смисъл е и съдебната практика на ВКС.
 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:
Решение No 306 от 25.06.2012 г. на ВКС по гр. д.No 1387/2011 г., IV г. о. се посочва, че „правоотношението, което се създава между управителя и управляваното от него ООД...... не е трудово. ....Възнаграждението на управителя, дължимо от дружеството, е възнаграждение по граждански договор, а не е трудово възнаграждение...."

 

От посоченото по-горе може да се изведе заключението, че за целите на ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ /ЗОПБ/, възнагражденията по договорите за управление и контрол /ДУК// не могат да се считат за "трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда", поради което за тях с пълна сила важи ограничението за плащане в брой.