Авансови вноски за корпоративен данък

Авансови вноски

Авансови вноски не правят:

1. Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната не превишават 300 000 лв.;

2. Новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Авансовите вноски за корпоративния данък са месечни и тримесечни. Определят се на базата на прогнозната данъчна печалба на данъчно задълженото лице за текущата година.

Месечни авансови вноски - извършват се от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната превишават 3 000 000 лв.

Тримесечни авансови вноски – извършват се от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски. По-конкретно това са лицата, чиито нетни приходи от продажби за година преди предходната са в диапазона от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.

Новоучредените в резултат на преобразуване дружества правят тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването и в следващата година. 

Тримесечни авансови вноски могат да правят и лицата, които са освободени от авансови вноски, като в този случай те следва да прилагат съответните разпоредби за определяне, внасяне и деклариране, но по отношение на тези лица не се прилага санкционната лихва по чл. 89 от ЗКПО.

Срокове за внасяне:

Месечни авансови вноски – за месеците януари, февруари и март – до 15 април, за месеците от април до ноември - до 15-о число на текущия месец, а за месец декември – до 1 декември;

Тримесечни авансови вноски – за първо и второ тримесечие - до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, а за трето тримесечие – до 1 декември. За четвърто тримесечие не се прави авансова вноска.

Деклариране:

Предвиден е един образец на декларация във връзка с авансовите вноски, с който се:

-      Декларира видът и размерът на авансовите вноски за текущата година (чл. 87а от ЗКПО).

-      Извършват се промени (увеличение и намаление) на размера на декларираните авансови вноски (чл. 88 от ЗКПО).

Декларация за изтегляне

https://nra.bg/document?id=20896

по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски 

Срокове за деклариране: 

 От 01 март до 15 април на текущата година – за деклариране съгласно чл. 87а от ЗКПО на вида и размера на авансовите вноски за текущата година.

 В срок до 15 ноември - лицата могат да подават декларация съгласно чл. 88 за промени на авансовите вноски. Промените на вноските може да се ползват едва след нейното подаване.

 При първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски от новоучредени в резултат на преобразуване дружества декларацията следва да бъде подадена в срока за извършване на първата тримесечна авансова вноска след преобразуването.

 Декларацията  се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).

Кой подава декларацията

Декларацията се подава от лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, както и от физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, и от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, които съгласно чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ правят авансови вноски при условията и по реда на ЗКПО.

Декларация се подава и ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски. В този случай като размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска, съответно размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска след преотстъпване, се посочва нула.

Попълване на декларацията

Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.

Кога се подава декларацията

Декларацията се подава в случай на:

 • деклариране вида и размера на авансовите вноски по чл. 87а, ал.1 от ЗКПО;
 • първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО;
 • промени на авансови вноски по чл. 88 от ЗКПО.

Декларация не подават лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО:

 • данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лв.;
 • новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Правила за попълване на отделни части на декларацията

Част III. Деклариране на вида и размера на авансовите вноски.

 • На основание чл. 91а от ЗКПО при определяне на размера на авансовите вноски не се взема предвид прогнозната данъчна печалба на контролирано чуждестранно дружество и частта от превишението на увеличенията над намаленията на счетоводния финансов резултат в резултат на преобразуванията по чл. 155а, ал. 1 и чл. 155б, ал. 1, съответстваща на трансферираните активи/дейност, за които ще се приложи разсрочване по чл. 155г.

Тази част се попълва в следните случаи:

 • в случай че нетните приходи от продажби за годината преди предходната година (ред 1.1 от част V на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО) са в размер над 3000000 лв., се дължат месечни авансови вноски съгласно чл. 84 от ЗКПО - в този случай се отбелязва ред 1 от част II и се попълва ред 1 от част III;
 • в случай че нетните приходи от продажби за годината преди предходната година (ред 1.1 от част V на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО) са в размер от 300000,01 лв. до 3000000 лв. включително, се дължат тримесечни авансови вноски съгласно чл. 85 - в този случай се отбелязва ред 2 от част II и се попълва ред 2 от част III;
 • в случай че на основание чл. 83, ал. 2, т. 1 от ЗКПО данъчно задълженото лице е освободено от извършване на авансови вноски, но в срока или след изтичане на срока по чл. 87а, ал.1 от ЗКПО за подаване на тази декларация е решило да се възползва от възможността да приложи ал. 3 на чл. 83 - в този случай се отбелязва ред 3 от част II и се попълва ред 3 от част III.
 • в случай че данъчно задълженото лице е новоучредено в текущата година в резултат на преобразуване по Търговския закон и на основание чл. 118, ал. 1/чл. 147, ал. 1 от ЗКПО следва да прави тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването и в следващата година - в този случай се отбелязва ред 7 от част II и се попълва ред 3 от част III както в годината на преобразуването, така и в следващата година;
 • в случай че данъчно задълженото лице е новоучредено в текущата година (с изключение на новоучредено в резултат на преобразуване по Търговския закон) и на основание чл. 83, ал. 2, т. 2 от ЗКПО е освободено от извършване на авансови вноски в годината на учредяването и в следващата година, но е решило да се възползва от възможността да приложи ал. 3 на чл. 83, т.е. да извършва авансови вноски в годината на учредяването и/или в следващата година - в този случай се отбелязва ред 8 от част II и се попълва ред 3 от част III в годината на учредяването и в следващата година.

Част IV. Промени на авансови вноски на основание чл. 88 от ЗКПО:

От кого се попълва тази част?

 • от лица, които са задължени да правят месечни или тримесечни авансови вноски, когато считат, че авансовите им вноски ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък и желаят да променят размера им - в този случай се отбелязва ред 4 или ред 5 от част ІІ и се попълва част IV;
 • от лица, които не са задължени да правят авансови вноски, но съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО са избрали да правят тримесечни авансови вноски, когато желаят да променят размера им - в този случай се отбелязва ред 5 от част ІІ и се попълва част IV;
 • от приемащи дружества, когато след преобразуването променят размера на определените от тях преди преобразуването месечни или тримесечни авансови вноски - в този случай се отбелязва ред 6 от част ІІ и се попълва част IV.

Начин на подаване

Декларацията се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).

Срок за подаване на декларацията

За деклариране на вида и размера на авансовите вноски

Срокът за подаване на декларацията за определените по реда на чл. 86 и 87 авансови вноски за текущата календарна година е от 1 март до 15 април на същата година.

Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено в резултат на преобразуване дружество се декларират в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.

Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено дружество в случаите по чл. 83, ал. 3 се декларират в срока за извършване на първата избрана тримесечна авансова вноска.

За промени на авансовите вноски

Декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски може да се подава в срок до 15 ноември на съответната година. Намалението, съответно увеличението, на авансовите вноски се ползва едва след подаването на декларацията.

Пример: На 15.05. Х г. е подадена декларация за промени на месечни авансови вноски за месеците V, VІ и VІІ от Х г. Така декларираните промени се ползват, защото декларацията е подадена преди изтичане на срока за внасяне на авансовите вноски за посочените месеци. За да се ползва обаче намаление или увеличение на месечната авансова вноска за месец декември, съответно на тримесечната авансова вноска за трето тримесечие, чийто срок за внасяне е 1 декември, декларацията трябва да е подадена най-късно до 15 ноември на съответната година, защото това е предвиденият в ЗКПО краен срок за подаване на декларацията за промени на авансовите вноски.

В случаите на преобразуване по реда на глава деветнадесета, когато е налице промяна в размера на определените от приемащото дружество след преобразуването авансови вноски, декларацията се подава в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.